The numerical value of  (9/cosec²θ)+ 4cos²θ+(5/1+tan²θ):

 1. 9
 2. 4
 3. 5
 4. 7
Monis Rasool Professor Asked on 21st November 2015 in Maths.
Add Comment
 • 1 Answer(s)

  Answer: (1) 9

  Explanation:-
  9/cosec²θ + 4 cos²θ + 5/(1 + tan²θ)
  9 sin²θ + 4 cos²θ + 5/sec²θ                                (sin²θ = 1/cosec²θ  & 1 + tan²θ = sec²θ)
  5 sin²θ + 4 sin²θ + 4 cos²θ + 5 cos²θ                       (cos²θ  = 1/sec²θ)
  5 sin²θ + 5 cos²θ + 4 sin²θ + 4 cos²θ
  5 (sin²θ + cos²θ) + 4 (sin²θ + cos²θ)
  5 (1) + 4 (1)                                                                      (sin²θ + cos²θ = 1)
  = 5 + 4
  = 9

  Hence, the answer is (1) 9.

  Anurag Mishra Professor Answered on 21st November 2015.
  Add Comment
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.