The numerical value of  (9/cosec²θ)+ 4cos²θ+(5/1+tan²θ):

  1. 9
  2. 4
  3. 5
  4. 7
Monis Rasool Professor Asked on 21st November 2015 in Maths.
Add Comment
1 Answer(s)

Answer: (1) 9

Explanation:-
9/cosec²θ + 4 cos²θ + 5/(1 + tan²θ)
9 sin²θ + 4 cos²θ + 5/sec²θ                                (sin²θ = 1/cosec²θ  & 1 + tan²θ = sec²θ)
5 sin²θ + 4 sin²θ + 4 cos²θ + 5 cos²θ                       (cos²θ  = 1/sec²θ)
5 sin²θ + 5 cos²θ + 4 sin²θ + 4 cos²θ
5 (sin²θ + cos²θ) + 4 (sin²θ + cos²θ)
5 (1) + 4 (1)                                                                      (sin²θ + cos²θ = 1)
= 5 + 4
= 9

Hence, the answer is (1) 9.

Anurag Mishra Professor Answered on 21st November 2015.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.